SAT-VPN     

Bytugal

SAT-VPN     

Хиймэл дагуулын холбоогоор байгууллагын салбар хоорондын онлайн сүлжээг бий болгох

Төрийн болон хувийн хэвшил, бизнесийн болон Банк санхүүгийн байгууллагууд өөр хоорондоо эсвэл алслагдсан салбар нэгжүүдтэйгээ онлайн  холболт үүсгэн мэдээлэл солилцох боломжийг ямар нэгэн нэмэлт төхөөрөмжийн шаардлагагүйгээр маш өндөр нууцлал (AES256)-тайгаар авах боломжыг олгодог.

About the Author

tugal administrator

Хариу үлдээх